• My profile
  • is empty
   in 0,- kn
  excl. VAT:0.00,- kn
  incl. VAT:0,- kn
   Novinky

  Spustenie nášho nového portálu.

   ShoutBoard
   1 / 25 
   Čas
   Udalosti
   Kontakt
  Elspoin, spol. s r.o.
    Fullova 1/935
    015 01   Rajec
    tel.: +421 915 977 094
    tel.: +421 903 512 506
   
   Google AdSense
  google.com, pub-7621220162657967, DIRECT, f08c47fec0942fa0
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

  OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

   OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Čo sú osobné údaje?
  Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
  Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "zákon o ochrane osobných údajov").

  Čo je spracovanie osobných údajov?
  Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

  Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?
   

  • návštevník/užívateľ/zákazník - fyzická osoba, ktorej sú spracovávané a ukladané osobné údaje
  • správca - Elspoin, spol. s r.o., IČO 36377937, so sídlom Fullova 1/935, 015 01 Žilina,  zapísaná XXXXXXX pod spisovou značkou XXXXX // 
  • spracovávateľ -  Wexbo s. r.o., Pádivého 687/7,  911 01, Trenčín,  IČO: 46913432, DIČ (IČ DPH): SK2023642841

  Rozsah osobných údajov a účely spracovania.
  Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre
  naplnenie týchto účelov):
   poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko,názov firmy,  kontaktná adresa, tel. číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy - dodanie tovaru.
  Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a
  evidenciu daňových dokladov.
   marketing - zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za
  účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším
  zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás
  naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
  Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho
  súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas
  odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe
  Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje
  dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.
  S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou.
  Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované
  prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v
  Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných
  technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.
  Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia,
  ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

  Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.
  K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie
  konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami,
  využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie
  dát sa špecializujú.
  Sú to títo spracovatelia:
  Spoločnosť: Wexbo s. r.o., Pádivého 687/7
                       SK, 911 01, Trenčín
                       IČO: 46913432     DIČ (IČ DPH): SK2023642841


  Poskytnutie osobných údajov mimo EU.
  Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ. //
  ALEBO
  Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú
  zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

  Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.
  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z
  týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: elspoin@elspoin.sk
  Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami
  spracovania osobných údajov.
  Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 15
  dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek
  svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a
  zmenu osobných údajov.
  Právo na obmedzenie
  spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše
  nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje
  zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných
  údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel
  spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
  Právo na prenosnosť
  Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať
  rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme /
  pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 15 dní.
  Právo na výmaz (byť zabudnutý)
  Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme
  všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových
  spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
  V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať
  vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme
  všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás
  budeme informovať e-mailom.
  Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
  Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so
  svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi
  radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo
  urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
  Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
  E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak
  ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste,
  posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť
  odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.
  Mlčanlivosť.
  Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať
  Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o
  bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných
  údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho
  súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

  Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018

  Obchodné a reklamačné podmienky

  Všeobecné ustanovenie

  Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

  Prevádzkovateľ internetového portálu
  Elspoin, spol, s r.o.
  Fullova 1/935
  Rajec 015 01 
  IČO: 36377937
  DIČ:2020101963
  IČ DPH:  SK 2020101963

  1) Registrácia
  "Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "názov firmy" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Elspoin, spol. s r.o..
  Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "elspoin@elspoin.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.
  Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

  2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
  Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
  Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
  Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
  Storno objednávky
  Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

  3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:
  Osobný odber
  Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "pracovný čas", mimo túto dobu po dohode.

  Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou DHL.
  Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
  Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!
  Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

  4) Záruka
  V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. 

  5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie
  V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
  Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

  6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
  Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. 

  Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
  na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
  na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
  na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 

  7) Doručenie a dodacie podmienky
  Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
  Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.
  Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

  Ako zásielku pripraviť
  Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).
  8) Spôsoby úhrady
  Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 
  platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
  dobierka - objednaný tovar Vám zašleme prepravnou spoločnosťou  a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti, alebo platobnou kartou. 
  osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere. 

  9) Reklamácie
  V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.
  11) Reklamačný poriadok
  Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
  Ako postupovať
  V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina , tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39

  Váš Elspoin, spol. s r.o.
  Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2017 do odvolania. 
  Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

   
  This site uses cookies to help us provide services. By using our services, you consent to the use of cookies.